ورکشاپ آرشیف در برلین

مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان ورکشاپ چهار روزه (از تاریخ 13 الی 17 دسامبر 2016) را پیرامون کار دیجیتال سازی آرشیف مشترکا با همکاران اش، رادیو تلویزیون ملی افغانستان و  Angewandte Informationsstechnik Forschungsgesellschaft mbh، در شهر برلین، تدویر نموده است. چهار عضوی هیاتی رادیو تلویزیون ملی بشمول رییس تلویزیون و کارمندان بخش آرشیف، تحت ریاست رییس عمومی رادیو تلویزیون ملی، در این ورکشاپ اشتراک ورزیده اند. هدف از این ورکشاپ تداوم و بهبود روند ساخت کاتالوگ دیجیتال در رادیو تلویزیون ملی افغانستان میباشد. در طی این سفر هیات متذکره از آرشیف نشرات، آرشیف لووت و آرشیف رادیو برلین نیز دیدار به عمل میآورند.
هدف همکاری ها میان مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان و رادیو تلویزیون ملی افغانستان، فراهم ساختن دسترسی پژوهشگران و نهاد های تحقیقاتی  به مجموعۀ آرشیف رادیو تلویزیون ملی به عنوان گنجینۀ فرهنگ موسیقی افغانی، بوده تا فرصت های جدید برای تحقیقات علمی در مورد  موسیقی افغانی مهیا گردد. از اینرو، تفاهم نامۀ میان مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان و رادیو تلویزیون ملی افغانستان در سال 2016 به امضا رسید. در اثر این همکاری ها و با حمایت همکار تخنیکی (AIT)، کاتالوگ دیجیتال ایجاد و دسترسی به معلومات توصیفی (Metadata) مجموعۀ ثبت های آرشیف رادیو تلویزیون ملی افغانستان درسراسر جهان از طریق دیتابیس "اکتشاف موسیقی آرشیف ها" یا DISMACR فراهم خواهد گردید.