مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان

مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان

دانشگاه موسیقی فرانس لیست وایمار

تیلفون: 226 555 3643 (0) 49 +  

ایمیل: amrc[at]hfm-weimar.de


پروفیسور دکتر تیاگو دی اولیواری پینتو، پروفیسور موسیقی شناسی، ریٔس بخش مطالعات موسیقی فرا کلتوری

ایممیل: transmusic[at]hfm-weimar.de    

تیلفون: 233 555 3643 (0) 49+

 


آدرس پستی

Postfach 2552

Weimar 99406
Germany

 

ایمارآدرس دفتر

Platz der Demokratie 2 | 3 

99423 Weimar
Germany

تیلفون: 0 555 3643 (0) 49 +  

فکس: 188 555 3643 (0) 49 +  

www.hfm-weimar.de/tms