همکاران و حامیان

بدون حمایت سخاوتمندانه همکاران و حامیان آلمانی و بین المللی نمی توانستیم که شاهد فعالیت های مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان و پروژه سفر از سال 2012 به این سو باشیم.


حامیان

همکاران