مجموعه هوربورگر

 دکتور فیلکس هوربورگر، متخصص موسیقی شناسی و انسان شناسی (1916-1997) به میان آمده است؛ امروزه این آرشیف در اختیار دانشگاه رگنسبورگ می باشد.این مجموعه شامل یاد داشت های هوربورگر، آهنگ های ثبت شده، عکس ها و فلم های مستند می باشد که در کشور های ذیل ترتیب گردیده: تحقیق وسیع او در رومانیا در سال 1958، یوگوسلاویای سابق در سال 1959، یونان 1959-1965-1970-1972-1973، افغانستان ونیپال در سالهای  1966 و 1968 و تایوان در سال 1976.

 ثبت موسیقی افغانستان

ثبت های منحصر به فرد هوربورگر در افغانستان یک تصویر صوتی از این سرزمین را قبل از دوره طالبان به نمایش می گذارد که این ها شامل ساختار ها و سبک های موسیقی روزمره مردم می شود که در چوکات آلات سنتی موسیقی شکل گرفته اند. تا به حال این مجموع هیچ گاهی در رأستای تحقیقات سیستماتیک استفاده نشده است. این مجموعه نه تنها برای تحقیق موسیقی شناسی یکی از منابع معتبر می باشد، بلکه تمام مردم افغانستان هم میتوانند ازین مجموعه و میراث فرهنگی شان بار دیگر استفاده نمایند. مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان متعهد به آماده سازی این مجموعه به شکل یک آرشیف دیجیتال موسیقی میباشد تا بدسترس جهانیان قرار گیرد.


عکس ها از مجموعه هوربورگر