نشریات

تا امروز، به تعدادی کمی نشریات در مورد فرهنگ موسیقی افغانی در دسترس قرار دارد. نیاز مبرم به نشریات دانشمندان افغان است، بطور خاص در عرصه تحقیق در موسیقی شناسی. این مرکز متعهد به انتشار تحقیقات می باشد تا بتواند یک صفحه وسیع برای تبادله نظر میان موسیقی شناسان افغان و مجتمع پژوهش بین المللی ایجاد نماید.

تحميل PDF