عکس های مطبوعاتی

شما میتوانید این عکسها، را با نشانی کاپی رایت، به عنوان بخشی از کار های پروژه سفر و مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان تماشما کنید.

برای دریافت عکس های بیشتر با ما به این آدرس به تماس شوید: amrc[at]hfm-weimar.de