سفر 2016

 سفر 2016: ثبت های صدسال قبل موسیقی افغانی

بعد از صد سال، قدیمی ترین پارچه های ثبت شدۀ موسیقی افغانی در طی کنسرت ها اجرا گردیدند. پروژۀ « سفر » این ثبت های موسیقی افغانی را  که در سال 1916 میلادی، طی جنگ اول جهانی تولید گردیده بودند، تقدیم نمود. این ثبت ها در آرشیف پوهنتون همبولد در برلین به فراموشی سپرده شده بودند تا بالاخره توسط محققان مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان، پوهنتون موسیقی فرانس لیست وایمر ، کشف گردیدند.    

  ثبت های مذکور دوباره به کشور اصلی یعنی افغانستان آورده شدند و مشترکاً توسط گروهی از موسیقیدانان و نوازندگان جرمن، استادان موسیقی افغانی و آقای قدسی ارگونر، نوازندۀ مجرب موسیقی صوفیان ترک شنیده شدند و مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتند. این پارچه های قدیمی موسیقی افغانی طی دو کنسرت جداگانه (به تاریخ 10 سپتامبر 2016 در الته اوپیرا، شهر فرانکفورت و به تاریخ 12 سپتمامبر 2016 در فیستال، پوهنتون موسیقی فرانس لیست وایمر) اجرا گردیدند.

این اکتشاف مهم در عرصۀ تأریخ موسیقی، شامل آآهنگی که توسط یک اسیر جنگی افغانی، بنام عبدالقادر خان. اجرا شده بود، میباشد. در سال 2016، صدای وی در کمپ هالفمون، توسط محققان آلمانی که مطالعات و پژوهش هایی را در عرصۀ زبان شناسی و قوم شناسی راه اندازی مینمودند، با استفاده از گرامافون ثبت گردیده بود. کمپ هالفمون در جنوب برلین در شهر وونسبورگ کشور آلمان بخاطر نگهداری  اسیران جنگی مسلمان طی جنگ اول جهانی اعمار گردیده بود.    


مستند سازی و ثبت های کنسرت ر

مستند سازی و ثبت های کنسرت را می توانید در کتابخانه بخش رسانه های ما در یابید.