سفر 2014

در نوامبر 2014 هنرمندان افغانی و آلمان همرا با شاگردان انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان در مرکز فرهنگی فرانسه در کابل کنسرت اجرا نمودند.

برای اولین بار بعد از بسیار سالها، ساختار های موسیقی قرن 15 یک بار دیگر برای مردم اجرا گردید که جا دارد از همکاری قدسی ارگونر یکی از نی نوازان ترکی مشهور جهان تشکری کرد.


عکس ها

مستند سازی و ثبت های کنسرت ر

مستند سازی و ثبت های کنسرت را می توانید در کتابخانه بخش رسانه های ما در یابید.