مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان


مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان در خزان سال 2014 میلادی توسط دیپارتمنت مطالعات موسیقی فرا کلتوری (تی ام اس) تأسیس گردید. دیپارتمنت مطالعات موسیقی فرا کلتوری بخشی از انستیتیوت موسیقی شناسی پوهنتون فرانتس لیست و پوهنتون فریدرک شیلر ینا می باشد.

کانون فعالیت های مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان

اهداف ما

اندام نموده است. هدف مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان مستند سازی و از طریق کنسرت ها، لکچر ها و مواد تعلیمی به دسترس قرار دادن این تنوع بی مانند به مردم آلمان و افغانستان می باشد. این مرکز در مشارکت با دیگر سازمان ها در جرمنی و خارج از جرمنی با حمایت وزارت خارجه آلمان فعالیت می کند.


تحقیق

کز تحقیقات موسیقی افغانستان متعهد به همکاری میان پوهنتون کابل و اکادمی موسیقی لزت در رأستای تقویت بخشیدن به پروسه موسیقی شناسی می باشد.  بیشتر


آرشیف

توسعه های فنی و تکنولوژیکی در بخش ذخیره دیجیتل فرصت های جدید را برای ذخیره سازی و همچنان پژوهش مشترک مهیا می سازد. بیشتر 


مجموعه هووربرگر

مجموعه هووربرگر گزیده وسیع از آهنگ ها، رقص ها و موسقی فولکلور می است. این مجموعه نه تنها برای تحقیق موسیقی شناسی یکی از منابع معتبر می باشد، بلکه تمام مردم افغانستان هم میتوانند ازین مجموعه و میراث فرهنگی شان یکبار دیگر استفاده نمایند. مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان متعهد بر آماده سازی دسترسی جهانی به این مجموعه به شکل یک آرشیف موسیقی دیجیتل می باشد.  بیشتر

آموزش موسیقی

مواد تعلیمی مناسب و شایسته برای تدریس فرهنگ موسیقی افغانی نه در افغانستان و نه در آلمان موجود می باشد. ازین رو، مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان مضمون اتنوموسیکولوژی (مطالعه موسیقی شناسی در جهان از ابعاد مختلف) را برای آموزش عمومی مکاتب آماده می سازد.  بیشتر


آموزش از راه دور

پوهنتون فرانتس لزت وایمار و پوهنتون کابل میتود های آموزش از راه دور را جهت تدریس مشترک و پروژه های تحقیق استفاده می نمایند. بیشتر