آموزش از راه دور

محیط های آموزش دیجیتال شرایط جدید را برای تحقیقات و تدریس فراهم نموده است که در حال حاضر ابزار و خدمات الکترونیکی شامل سناریو های آموزشی دانشگاه ها می باشد. یکی از فواید آموزش از راه دور نداشتن محدودیت زمان و مکان است که این از ورای سهولت ادغام و قابلیت استفاده دوباره از مواد درسی ویدویوی و صوتی می باشد. پوهنتون های وایمار و کابل همچنان در نظر دارد تا این پیشرفت ها و تکاملات را در برنامه های تدریسی و پژوهشی خود بگنجاند. با داشتن یک صفحه مشترک آموزش از راه دور زمینه برنامه ریزی و تحقق بیشتر از مدل های آموزشی، و همچنان هماهنگی پروژه های تحقیقات مشترک به میان می آید.


سیمینار مشترک آنلاین

در دور زمستانی سال 2014/2015 هفت تن شاگردان از وایمار و ده تن شاگردان از کابل، که پنج تن خانم هم درین تیم بودند، از طریق یک صفحه انترنتی آغاز به آموزش از راه دور نمودند. بیشتر