سیمینار مشترک آنلاین

در دور زمستانی سال 2014/2015 هفت تن شاگردان از وایمار و ده تن شاگردان از کابل، که پنج تن خانم هم درین تیم بودند، از طریق یک صفحه انترنتی آغاز به آموزش از راه دور نمودند. آنها بالای موضوعات همچو فرهنگ موسیقی افغانی، موزیکولوژی و موضوعات آموزش موسیقی با هم بحث نمودند. جهت تسهیل هر چه بیشتر برای فعالیت های مشترک میان شاگردان، آنها از یک صفحه مودل که مخصوص مطالعات موزیکولوژی میباشد، استفاده نمودند.

اشتراک کننده گان از وایمار مورد پذیرش عضو هیات علمی، میرویس صدیقی قرار گرفتند؛ که موزیکولوژی را در پوهنتون کابل درس خوانده و فعلاً در دیپارتمنت مطالعات فرا موسیقی ایفاء وظیفه می کند. برای تیم اشتراک کننده گان وایمار در نخست معرفی از تاریخ فرهنگ و موسیقی افغانستان پیشکش گردید و به همین منوال شاگردان افغان با روش های علمی و میتادولوژیکی که در آلمان مورد استفاده می باشد، آشنا گردیدند.

تبادله بین المللی

برای اینکه یک تصویر دقیق از تحولات موسیقی افغانستان ارائه گردد، متون تجدید نظر و گسترش پیدا کردند. موضوعات دیگر که در سیمینار مورد بحث قرار گرفتند موضوع کار در آرشیف بین المللی و روش های تحقیق بودند.

در ماه نوامبر، دیپارتمنت موسیقی پوهنتون کابل و دیپارتمنت مطالعات فرا موسیقی اولین سمپوزیم را در پوهنتون کال در رابطه به تحقیق مشترک دایر نمودند که این آغازگر همکاری میان هر دو طرف بود. مرحله بعدی سیمینار آنلاین می باشد، و همچنان در جریان تعطیلات هم به کار ادامه خواهیم داد.

پلان ها برای تبادله شاگردان از مناطق دیگر هم مورد بحث قرار دارد – آموزش از راه دور نقش بسیار مهم و بسزای در فضای آموزش آینده دیپارتمنت مطالعات فرا موسیقی دارد.


عکس ها