همکاران در بخش آموزش

مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان متعهد بر حمایت از همکاری های علمی میان نهاد ها و همکاران در اجتماع های تحقیق بین المللی در افغانستان و آلمان می باشد. تمرکز ما تنها بر برنامه های تحقیقات مشترک نمی باشد، بلکه بالای تبادله دانشجویی هم می باشد. رویارویی های فرهنگی و همکاری علمی زمینه ساز ایجاد یک شبکه میگردد که سطح درک متقابل را بلند میبرد و همکاری های درازمدت را تقویت می بخشد.


الهام فانوس

الهام فانوس یکی از شاگردان با استعداد پیانو انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان می باشد. بیشتر


تفاهم نامه

همکاری فعال میان دانشگاهیان افغانستان و آلمان: اکادمی موسیقی فرانتس لزت و پوهنتون کابل تفاهم نامۀ را به امضا رساندند.  بیشتر