حفظ و دیجیتال سازی آرشیف موسیقی رادیوتلویزیون افغانستان - آموزش در دبی

همکاری با رادیوتلویزیون افغانستان برای حفظ و دیجیتال سازی آرشیف موسیقی رادیو تلویزیون افغانستان، به مثابه میراث فرهنگی ارزشمند، یکی از پایه های اساسی مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان را تشکیل میدهد. مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان جمع آوری و دیجیتال سازیMetadata  (ابرداتا) آرشیف موسیقی رادیو تلویزیون افغانستان و دسترسی آنلاین آن را از طریق سایت DISMARC برای اهداف علمی و پژوهشی زمینه سازی می نماید. به تأسی اولین آموزش در برلین در سال 2016، این پروژه به مرحله بعدی رسید. به عنوان بخشی از همکاری، آموزش چهار روزه از طرف مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان و شریک فنی آن AIT، در دبی، امارات متحده عربی، از 16 تا 20 دسامبر 2018 به کارکنان رادیو تلویزیون دایر گردید. در جریان آموزش، بحث های گسترده صورت گرفت و نتایج مطلوب به دست آمد و بر ادامه همکاری ها تاکید گردید. هدف از این آموزش عبارت از بهینه سازی فرآیندهای دیجیتال سازی، فهرست بندی و دسترسی آنلاین به Metadata  آرشیف موسیقی رادیو تلویزیون بوده. د ر حال حاضر، از طريق سایت DISMARC، ابرداتای آرشیف موسیقی رادیو تلویزیون افغانستان برای اولین بار در سراسر جهان قابل دسترس و مشاهده میباشد و به پژوهشگران و دانشمندان زمینه را مساعد ساخته تا  بینشها و درک نسبت فرهنگ موسیقایی افغانستان داشته باشند. حفاظت و دیجیتالی سازی آرشیف موسیقی افغانستان، نقش مهمی در احیای این فرهنگ موسیقی منحصر به فرد و متنوع و انتقال آن به نسل های آینده ایفا می کند. 


ورکشاپ آرشیف در برلین

مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان ورکشاپ چهار روزه (از تاریخ 13 الی 17 دسامبر 2016) را پیرامون کار دیجیتال سازی آرشیف مشترکا با همکاران اش، رادیو تلویزیون ملی افغانستان و  Angewandte Informationsstechnik Forschungsgesellschaft mbh، در شهر برلین، تدویر نموده است. چهار عضوی هیاتی رادیو تلویزیون ملی بشمول رییس تلویزیون و کارمندان بخش آرشیف، تحت ریاست رییس عمومی رادیو تلویزیون ملی، در این ورکشاپ اشتراک ورزیده اند. هدف از این ورکشاپ تداوم و بهبود روند ساخت کاتالوگ دیجیتال در رادیو تلویزیون ملی افغانستان میباشد. در طی این سفر هیات متذکره از آرشیف نشرات، آرشیف لووت و آرشیف رادیو برلین نیز دیدار به عمل میآورند.
هدف همکاری ها میان مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان و رادیو تلویزیون ملی افغانستان، فراهم ساختن دسترسی پژوهشگران و نهاد های تحقیقاتی  به مجموعۀ آرشیف رادیو تلویزیون ملی به عنوان گنجینۀ فرهنگ موسیقی افغانی، بوده تا فرصت های جدید برای تحقیقات علمی در مورد  موسیقی افغانی مهیا گردد. از اینرو، تفاهم نامۀ میان مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان و رادیو تلویزیون ملی افغانستان در سال 2016 به امضا رسید. در اثر این همکاری ها و با حمایت همکار تخنیکی (AIT)، کاتالوگ دیجیتال ایجاد و دسترسی به معلومات توصیفی (Metadata) مجموعۀ ثبت های آرشیف رادیو تلویزیون ملی افغانستان درسراسر جهان از طریق دیتابیس "اکتشاف موسیقی آرشیف ها" یا DISMACR فراهم خواهد گردید.