سفر 2012

در تابستان سال 2012،‌ پنج استاد موسیقی افغانی همرا با دو شاگرد شان به سه هنرمند مشهور آلمانی برای سفر به آلمان پیوستند؛ که در شهر های وایمار، رودلاشتات، بن و برلین اجرا ها داشتند.

این گرو در ستدیو های دانشگاه موسیقی فرانتس لزت مستند های با ارزشی از کار های شان به میان آورند. بعد از ورکشاپ در شهر وایمار هنرمندان همرا با نماینده های انستیتیوت ملی موسیقی افغانستان، مکتب موسیقی آقا خان، یونیسکو و دیگر سازمان های اروپایی و بین المللی در مورد آینده موسیقی سنتی افغانستان در میراث فرهنگی نا ملموس جهان بحث و تبادل نظر نمودند.
رادیو های آلمان WDR و RBB کنسرت های شهر رودلاشتات و خانه برلین از فرهنگ جهانی را پ


عکس ها

مستند سازی و ثبت های کنسرت ر

مستند سازی و ثبت های کنسرت را می توانید در کتابخانه بخش رسانه های ما در یابید.