سمپوزیم در کابل: به هم نزدیک شدن

دیپارتمنت مطلعات موسیقی فرا کلتوری دانشگاه موسیقی فرانتس لیست وایمار و دیپارتمنت موسیقی پوهنځی هنرهای دانشگاه کابل در هشتم و نهم نوامبر به طور مشترک یک همایش بین المللی را پیشکش نمودند. درین همایش که تحت عنوان "به هم نزدیک شدن بود" اشتراک کننده گان بالای توانایهای معلوماتی سیار و تکنولوژی ارتباطی در چوکات تحقیقات مشترک موسیقی شناسی، توسعه برنامه و مواد درسی و شبکه های بین المللی معلومات آرشیفی مربوط به تحقیقات  ،بحث نمودند. پروفیسور دکتور والتر کوخ یکی از متخصصان محاسبات ابری کمپیوتری در آرشیف ها، یوهانس تئویغه متصدی (دیسمارک)، یکی از بزرگترین آرشیف میتادیتا موسیقی جهان، و فیلیپ کوپرس، هماهنگ کنندۀ پروژه سفر از جمله سخنرانان این همایش بوند.


عکس ها: سمپوزیم در کابل به هم نزدیک شدن

بروشور

دانلود