آرشیف

توسعه های فنی و تکنولوژیکی در بخش ذخیره دیجیتل فرصت های جدید را برای ذخیره سازی و همچنان پژوهش مشترک مهیا می سازد. از طریق انترنت نهاد های تحقیقاتی و همچنان مردم عام افغانستان میتوانند به آرشیف های دیجیتل دسترسی داشته باشند. در حال حاضر دسترسی آنلاین به بخشی ازین گنجینه فرهنگ موسیقی در افغانستان امکان پذیر است، هرچند تا هنوز دسترسی مستقیم به بعضی از مجموعه ها و آرشیف ها، همانند مجموعه هووربرگر ممکن نیست. زیربنا های موسیقی کشور را دیجیتال سازی تقویت می بخشد و موجودیت آنلاین این مواد زمینهٔ همکاری ها و تحقیقات بین المللی را مهیا می سازد. مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان متعهد بر ایجاد و تحکیم آرشیف های دیجیتل می باشد که این گام ها فرصت های بیشتر و بیشتر را در زمینه تحقیق و آموزش فراهم می سازد.

 


عکس ها: آرشیف کابل - رادیو تلویزیون افغانستان

مجموعه هووربرگر

مجموعه هووربرگر گزیده وسیع از آهنگ ها، رقص ها و موسیقی فولکلور است که توسط پروفیسور دکتور فیلکس هووربرگر، متخصص موسیقی شناسی و انسان شناسی (1916-1997) به میان آمده است؛ امروزه این آرشیف در اختیار دانشگاه رگنسبورگ می باشد.  برای بیشتر