تحقیقات

در زمان حکومت طالبان موسقی در افغانستان منع قرار داده شده بود و اکثر هنرمندان و موسیقی شناسان به تبعید و مهاجرت های اجباری روبرو شدند و همچنان آرشیف ها و ثبت های بیشماری از بین رفتند. بعد از سالیان جنگ و کشمکش ها، در سال 2004 میلادی زیادی از استادان موسیقی دوباره به کشور شان برگشتند. همچنان فرهنگیان، چه داخلی و بین المللی دوباره آغاز به کار های مهم شان در شرایط دشوار همان وقت نمودند. مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان متعهد به همکاری میان پوهنتون کابل و اکادمی موسیقی لیست در رأستای تقویت بخشیدن به پروسة موسیقی شناسی می باشد. در ادامه این فعالیت ها، این مرکز برای هنرمندان جوان افغان، موسیقی دانان و موسیقی شناسان آموزش دانشگاهی به سطح بین المللی را ارائه میدارد

مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان پشتیبانی میکند از:

  • توسعه و پیشرفت بورسیه ها و ایجاد شبکه های علمی بین المللی
  • تحقیقات بین المللی، همایش ها، کنفرانس و ورکشاپ ها
  • پروسه مستند سازی منظم مواد موسیقی حال و تولیدات جدید
  • ایجاد یک صفحه دیجیتل برای آموزش از راه دور به زبان آلمانی و انگلیسی

نشریات

تا امروز، به تعدادی کمی نشریات در مورد فرهنگ موسیقی افغانی پدید آمده است.  بیشتر

سمپوزیم

مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان کنفرانس ها و همایش های معین را در افغانستان و آلمان برگزار می کند.  بیشتر