سفر 2013

در اگست 2013،‌ یک گروه از هنرمندان آلمانی به شهر کابل سفر نمودند تا در باغ بابر، باغ پیشین شاهی، اجرای داشته باشند. همراه با هنرمندان افغانستان، این گروه برای 600 مهمان اجرا نمودند که هم میراث فرهنگی غنی موسیقی سنتی افغانستان رونما گردید و همچنان نتیجه از همکاری های فرهنگی به نمایش گذاشته شد.

با همکاری اتحادیه رادیو و تلویزیون اروپا و رادیوی RBB کنسرت در تمام جهان به شکل زنده هم تصویری و صوتی به نشر رسید.


عکس ها

مستند سازی و ثبت های کنسرت ر

مستند سازی و ثبت های کنسرت را می توانید در کتابخانه بخش رسانه های ما در یابید.