سفر

به همان اندازه که افغانستان  بخاطر تنوع فرهنگی اش در جهان به خوبی مشهور بود، به همان سطح بخاطر موسیقی اش مشهور بود. در زمان طالبان‌ موسیقی منع قرار داده شد، اما زیادی از هنرمندان علم وهنر شان را با وجود آواره کی زنده نگهداشتند و بعد از ختم دوره طالبان دوباره به افغانستان برگشتند و از آن به بعد در راستای انتقال هنر شان به نسل های جوان سعی نمودند.

یک سفر موسیقی

همرا با پروژه سفر، ( به معنی "مسافرت") مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان کوشش دارد و میخواهد تا از هنرمندان  در راستای انتقال دانش و سنت های فوق العاده گرانبهای موسیقی شان به نسل های آینده و حفظ موسیقی شان حمایت نماید. یکی از برنامه های آینده این پروژه تقویت بخشیدن به درک فرهنگی متقابل میان افغانستان و آلمان است. بدین ترتیب، روابط موجوده فرهنگی میان این دو کشور هم بیش از بیش تقویت میابد. همکاری میان هنرمندان افغانستان و آلمان ارتباطات موسیقی را به میان می آورد که این امر باعث شکستاندن موانع زبان میگردد.

کنسرت ها در آلمان و افغانستان

از 2012 به این سو هنرمندان در هر دو کشور ورکشاپ ها داشتند و کنسرت های اجرا نمودند که برنامه های شان هم شامل ساختار های موسیقی کلاسیک افغانی و هم شامل ساخته های جدید بود که در جریان همین پروژه ترتیب گردیده بود.