پیداگوژی موسیقی

مواد تعلیمی مناسب و شایسته برای تدریس فرهنگ موسیقی افغانی نه در افغانستان و نه در آلمان موجود می باشد. ازین رو، مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان مواد لازم اتنوموسیکولوژی ( موسیقی شناسی ملیت ها) را برای آموزش تهیه می نماید. این مواد آموزشی هم در آلمان و هم در افغانستان مورد استفاده قرار دارد و همچنان به دسترس مردم عام نیز قرار میگرد.


دانشگاه کودکان

در دوازدهمین لکچر در دانشگاه کودکان شهر وایمار، شاگردان سنین 9 و 12 سال "نوا های ممنوع" افغانی را کاوش کردند. بیشتر

مدل دو زبانه

در سال 2013، مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان یک مدل دو زبانه را که ترکیب از موسیقی سنتی افغانستان در چوکات تدریس زبان های خارجی و دیگر مضامین مکتب می باشد، توسعه بخشید. بیشتر