مدل دو زبانه

 سنتی افغانستان در چوکات تدریس زبان های خارجی و دیگر مضامین مکتب می باشد، توسعه بخشید. این مدل به زبان های انگلیسی و آلمانی می باشد که دارای پلان درسی مشرح، سابقه معلومات، مواد تدریسی و پیشنهادات برای پلان گذاری و تحقیق می باشد. این مدل با تولید یک کتاب الکترونیکی دو زبانه در مورد فرهنگ موسیقی سنتی افغانستان تکمیل گردید که مرکز تحقیقات موسیقی افغانستان این کتاب الکترونیکی دو زبانه را برای آموزش موسیقی در افغانستان استفاده خواهد کرد. در همکاری با دانشگاه کابل در محتوا، ملاحظات روش شناختی، ساختار و شکل های زبانی این مدل تغییرات به وجود خواهد آمد تا بتوانیم آموزش موسیقی را در افغانستان توسعه بدهیم.

نمایهٔ کتاب الکترونیکی