دانشگاه کودکان

در دوازدهمین لکچر در دانشگاه کودکان شهر وایمار، شاگردان سنین 9 و 12 سال "نوا های ممنوع" افغانی را کاوش کردند. از طریق یک فلم، فلیپ کوپرس و یورگ سپر، از انستیتیوت موسیقی شناسی دانشگاه موسیقی لزت شهر وایمار – جینا، به تصویر کشاندن که چگونه پس از جنگ در کشور، شاگردان افغان موسیقی محلی شانرا می آموزند.
با استفاده از نمونه های موسیقی، شاگردان این دانشگاه همراه با تنوع فرهنگ موسیقی افغانی آشنا گردیدند. مارکوس شلافکه از دانشگاه باهاوس وایمار، رباب را بحیث نمونه از آله موسیقی محلی افغانی به شاگردان معرفی نمود.

عکس ها: دانشگاه کودکان, 12 دسامبر2012